מחירון 'מפרשי האוצר'

גירסת דסקטופ

חודשים

אדר תש"פ

1,390

ש"ח

1,830

ש"ח

חודשים

ניסן - אייר תש"פ

1,530

ש"ח

1,830

ש"ח

חודשים

סיון - תמוז תש"פ

1,680

ש"ח

1,830

ש"ח

חודשים

אב תש"פ ואילך

1,830

ש"ח

מחיר מלא

תוכנת ‘מפרשי האוצר’ נמכרת כעת ב-1,680 ₪ (כולל מע”מ).
לעת עתה, לא הושלמה עדיין העבודה על כל המסכתות, והן מתעדכנות ונוספות בהדרגה.
המחיר כולל בתוכו את כל המסכתות והעדכונים שיתווספו בהמשך עד להשלמת הש”ס.

(כ-40 ₪ למסכת! / כ-30 אגורות לעמוד גפ”ת, על כל מפרשיו וכליו).
מדי כל שלב של התקדמות הפרויקט לשלב הגמר, יעלה מחיר התוכנה בהתאמה, עד למחירו המלא: 1,830 ₪ כולל מע”מ, עת יושלם הפרויקט לחלוטין בתקופת החגים הבעל”ט בעז”ה.

☜ ניתן לבצע פריסת תשלומים ל-10 תשלומים שווים.
החוזה/ההתקשרות עם החברה נעשית בכפוף ועל פי היתר העסקה המופיע באתר /במשרדי החברה.

*שים לב – כרטיסי אשראי מחו”ל אינם יכולים לשלם ביותר מתשלום אחד.
Please note – non-Israeli credit cards are not able to purchase in more than one payment.‏

1.

בחלקו השמאלי של המסך
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל
קטע וקטע בגמרא,
רש”י או תוס’.